Algemene voorwaarden en klantinformatie

Algemene Voorwaarden (AV) en Consumenteninformatie


Status: 21 april 2022

1. Gebruiker en contactpersoon


Sunshine Smile GmbH (hierna: PlusDental) - Windscheidstraße 18 - 10627 Berlijn - Duitsland - Directeur Dr. Peter Baumgart, Lukas Brosseder, Eva-Maria Meijnen - HRB 191754, Arrondissementsrechtbank Charlottenburg - Alle vragen in verband met het bestelproces, eventuele klachten of andere vragen kunnen worden gestuurd naar het centrale e-mailadres info@plusdental.de of per telefoon op + 49 ( 0)30 220 270 60 te richten aan PlusDental.

2. Definities


Geschiktheidstest betekent het testen van de geschiktheid van de klant voor producten en diensten van PlusDental. Het is met name relevant voor het controleren van de geschiktheid van de klant voor behandeling met de vaste houders (geschiktheid voor behandeling).

Vaste beugels zijn de borgdraden die PlusDental aanbiedt, individueel vervaardigd voor elke klant, die stevig aan de achterkant van de tanden worden gelijmd.

Meewerkende tandarts is iedere tandarts in Duitsland of in andere EU-landen die een contractuele relatie heeft met PlusDental. De meewerkende tandartsen staan ​​niet onder het professionele toezicht van PlusDental. U bent vrij in uw tandheelkundig werk en neemt daar verantwoordelijkheid voor. PlusDental heeft geen technisch recht om instructies te geven aan de samenwerkende tandartsen.

Klanten zijn alle natuurlijke personen die een aankoop doen in de PlusDental online shop.

Online shop is de online shop van PlusDental op de website shop.plusdental.de.

Patiënten zijn alle natuurlijke personen die een tandafwijkingscorrectie met tandspalken van PlusDental gebruiken of al hebben uitgevoerd.

PlusDental Care-abonnementen zijn de PlusDental Care-pakketten van PlusDental die maandelijks of jaarlijks kunnen worden afgesloten, afhankelijk van de keuze van de klant. Afhankelijk van de pakketgrootte zijn dit verschillende producten en diensten, met name retainerspalken, reinigingstabletten en/of aanvullende tandartsverzekeringen.

Retainerspalken zijn de verwijderbare retainerspalken die worden aangeboden door PlusDental en die voor elke klant individueel worden gemaakt.

Votum is de productafhankelijke, voorafgaande medische beoordeling van een meewerkende tandarts op de geschiktheid van een klant voor een product of dienst van PlusDental.

3. Toepassingsgebied en algemene opmerkingen


(3.1) Deze algemene voorwaarden en consumenteninformatie zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen PlusDental en de klant worden gesloten via de PlusDental webshop. Behoudens individuele afspraken en overeenkomsten die voorrang hebben op deze Algemene Voorwaarden, zijn de volgende Algemene Voorwaarden uitsluitend van toepassing op de zakelijke relatie tussen PlusDental en de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het opnemen van eigen voorwaarden van de klant in strijd.

(3.2) De PlusDental webshop is uitsluitend gericht op klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

4. Voorwerp van het contract / diensten


(4.1) De overeenkomst wordt afgesloten met PlusDental. Als PlusDental derden gebruikt om haar contractuele verplichtingen na te komen, komt er geen contractuele relatie met hen tot stand. PlusDental blijft de enige contractpartner van de klant.

(4.2) De essentiële kenmerken van de geadverteerde goederen en diensten zijn het resultaat van de respectievelijke product- of dienstbeschrijving die door PlusDental is geplaatst.

(4.3) De presentatie van het assortiment op internet is onder voorbehoud en vrijblijvend.PlusDental behoudt zich het recht voor om individuele aanbiedingen zonder opgaaf van redenen niet te accepteren

5. Producten op maat


(5.1) Behandeling van de klant met vaste retainers of retainerspalken van PlusDental vereist een stemming. Er komt geen contract tot stand zonder een stem uit te brengen.

(5.2) Stemmen voor behandeling met retainerspalken van PlusDental vereist dat de klant al een PlusDental-patiënt is. Om te stemmen voor behandeling met vaste beugels moet PlusDental beschikken over profiel- en gezichtsfoto's van de klant, beantwoording van de geschiktheidsvragen en een 3D-scan van boven- en onderkaak. Als de klant al een PlusDental-patiënt is, zal PlusDental meestal toegang krijgen tot de beschikbare gegevens. Als de klant nog geen PlusDental-patiënt is, of in uitzonderlijke gevallen, wordt de informatie voorbereid tijdens de tijdens het aankoopproces geboekte praktijkafspraak en vervolgens doorgestuurd naar PlusDental.

(5.3) Indien de door de klant gemaakte foto's niet geschikt zijn voor het uitbrengen van een stem, zal PlusDental de klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen. In dit geval wordt de klant gevraagd om nieuwe foto's te maken waarop kan worden gestemd.

6. Het bestelproces


(6.1) De klant kan producten en diensten uit het assortiment van PlusDental selecteren en deze in zijn winkelwagen afhalen door op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken. Door op de knop "Winkelwagen" te klikken, krijgt de klant een overzicht van de geselecteerde producten en diensten. Bij geïndividualiseerde producten kan het nodig zijn dat de klant ook een praktijklocatie kiest waar eventueel aanvullende diensten moeten worden verleend. Bij vervolgafspraken worden deze aanvullende diensten op dezelfde praktijklocatie verleend.

(6.2) Alvorens de bestelling te verzenden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken met behulp van de browserfuncties "Terug" en "Volgende", weergegeven als pijltoetsen.

(6.3) Door op de knop "Bestel nu" te klikken, voltooit de klant het bestelproces door een bindend, onherroepelijk aanbod in te dienen om de goederen of diensten in het winkelwagentje te kopen tegen de voorwaarden die in de winkel zijn gespecificeerd. Het aanbod kan alleen worden ingediend en verzonden als de klant deze contractvoorwaarden accepteert. Dit doet u door het betreffende selectievakje te bevestigen. Hierdoor worden deze contractvoorwaarden onderdeel van het contract.

(6.4) Nadat PlusDental de bestelling van de klant heeft ontvangen, ontvangt de klant een orderbevestiging per e-mail. Deze orderbevestiging documenteert slechts de ontvangst van de bestelling en houdt geen aanvaarding van het aanbod door PlusDental in.

(6.5) Als er niet gestemd hoeft te worden, zal PlusDental de bestelling controleren en de klant een e-mail sturen ter bevestiging van de bestelling. De overeenkomst komt tot stand tussen de klant en PlusDental na ontvangst van de orderbevestiging.

(6.6) Indien er moet worden gestemd, zal PlusDental vervolgens de geschiktheid van de klant voor behandeling met het gekochte product of voor de diensten controleren in overeenstemming met artikel 5.2 van deze AV. De stem wordt na het uitvoeren van de proeve van bekwaamheid per e-mail naar de klant gestuurd. Het contract tussen de klant en PlusDental komt tot stand na ontvangst van de positieve stem. Bij een negatieve stemming komt er geen koopovereenkomst voor het gewenste product of dienst tot stand. In dat geval stuurt PlusDental de klant een e-mail waarin de klant wordt geïnformeerd over de (gedeeltelijke) verwerking van een eventueel reeds gedane betaling. De terugbetaling zal onmiddellijk plaatsvinden.

(6.7) Bij PlusDental Care-abonnementen kan er een gedeeltelijke negatieve stemming zijn over een specifiek geïndividualiseerd product of dienst. In dit geval zal PlusDental de klant een e-mail sturen om de klant te informeren over de downgrading naar een PlusDental Care abonnement dat geschikt is voor de klant. Na ontvangst van de positieve deelstemming komt de overeenkomst tussen de klant en PlusDental pas tot stand voor de producten of diensten die gebaseerd zijn op een positieve geschiktheidstest. Voor het overige is nr. 6.6 zin 5 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

7. Na bestelling van vaste houders


(7.1) Bij aanschaf van vaste beugels ontvangt de klant die al PlusDental patiënt is een link om een ​​persoonlijke afspraak te maken voor een 3D scan op de door hem gekozen praktijklocatie wanneer bestellen met de positieve stem. Tijdens deze afspraak maken PlusDental en de klant een vervolgafspraak voor het inlijmen van de vaste houders.

(7.2) Indien vaste retainers worden gekocht door een klant die nog geen PlusDental-patiënt is, wordt pas gestemd nadat de informatie is opgesteld en naar PlusDental is verzonden in overeenstemming met nr. 5.3 van deze AV. Na ontvangst van de positieve stem ontvangt de klant een link om een ​​vervolgafspraak te maken voor het vastlijmen van de vaste houders.

(7.3) Na ontvangst van de positieve stem start PlusDental met de productie van de vaste voorschotten.

(7.4) Voor het overige is nr. 6.6 van deze AV van overeenkomstige toepassing.

8. Verplichtingen van de klant


(8.1) De klant is zich ervan bewust dat het niet naleven van de voor de dienstverlening van PlusDental geldende instructies of de instructies van de meewerkend tandarts ongewenste effecten kan hebben op het welslagen van de behandeling.

(8.2) De klant verplicht zich om PlusDental onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging in de persoonlijke gezondheidstoestand van de klant.

(8.3) De klant verbindt zich er tevens toe om PlusDental onverwijld op de hoogte te stellen in geval van een gebrek aan de producten. Dit geldt in het bijzonder bij een breuk of als de vaste houder door een beschadigde hechtpunt loslaat van de tand. PlusDental beslist of een afspraak in een consultatiecentrum of bij een meewerkende tandarts noodzakelijk is.

9. Voorwerp van het contract, kwaliteit, levering, beschikbaarheid van goederen bij aankoop van goederen


(9.1) Het voorwerp van het contract zijn de goederen of diensten die door de klant in het kader van de bestelling worden gespecificeerd en in de bestelling en/of orderbevestiging worden genoemd, tegen de voorwaarden en definitieve prijzen zoals vermeld in de online winkel. Fouten en vergissingen zijn daar voorbehouden, vooral met betrekking tot de beschikbaarheid van goederen.

(9.2) De aard van de bestelde goederen blijkt uit de productbeschrijvingen in de online shop. Afbeeldingen op de website zijn slechts ter illustratie en geven de producten mogelijk niet nauwkeurig weer; Vooral kleuren kunnen om technische redenen sterk afwijken. Afbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het product. Technische gegevens, gewicht, afmetingen en prestatiebeschrijving worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven, maar kunnen de gebruikelijke afwijkingen vertonen. De hier beschreven eigenschappen vormen geen gebreken aan de door PlusDental geleverde producten.

(9.3) Indien er geen exemplaren van het door de klant gekozen product beschikbaar zijn op het moment dat de klant de bestelling plaatst, zal PlusDental de klant hiervan op de hoogte stellen in de orderbevestiging. Indien het product blijvend niet leverbaar is, zal PlusDental afzien van een acceptatieverklaring. Een contract komt in dit geval niet tot stand.

(9.4) Indien het door de klant bij de bestelling opgegeven product slechts tijdelijk niet leverbaar is, zal PlusDental de klant hiervan tevens onverwijld in de orderbevestiging op de hoogte stellen. Indien de levering meer dan vier weken vertraging oploopt, heeft de klant het recht van herroeping het contract. Overigens heeft PlusDental in dit geval ook het recht om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden direct teruggestort. Voor deze terugbetaling zal PlusDental hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie. Iets anders geldt alleen bij uitdrukkelijke schriftelijke afspraken tussen PlusDental en de klant.

10. Voorwerp van het contract, contractduur, opzegging PlusDental Care abonnementen


(10.1) Het voorwerp van het contract zijn de goederen en diensten die door de klant als onderdeel van de bestelling worden gespecificeerd en in de orderbevestiging worden genoemd, als eenmalige bestelling of als PlusDental Care-abonnementen. Het contract komt tot stand onder de voorwaarden en definitieve prijzen zoals vermeld in de online shop. Fouten en vergissingen zijn daar voorbehouden, vooral met betrekking tot de beschikbaarheid van goederen.

(10.2) De abonnementen van PlusDental Care hebben verschillende contractvoorwaarden, afhankelijk van de "pakketgrootte" en worden automatisch verlengd met de overeengekomen looptijd als ze niet effectief worden opgezegd voor het einde van de contractduur. Opzegging is maandelijks mogelijk aan het einde van de periode en geschiedt door middel van een schriftelijke of elektronische verklaring van de klant aan PlusDental per post of e-mail.

(10.3) Voor het overige zijn nr. 9 lid 2, 3 en 4 van deze AV van overeenkomstige toepassing.

11. Bezorging, prijzen, verzendkosten


(11.1) De levering van niet op maat gemaakte producten aan de rederij vindt plaats uiterlijk zeven dagen na ontvangst van geld bij aankoop van losse goederen. De levertijd is doorgaans maximaal zeven dagen. PlusDental zal op eventuele afwijkende levertijden, met name bij individueel vervaardigde producten, op de betreffende productpagina wijzen. Als onderdeel van een PlusDental Care-abonnement vindt de levering plaats bij het transportbedrijf volgens het in het contract gespecificeerde schema.

(11.2) Levering vindt plaats aan klanten die hun gewone verblijfplaats hebben in een van de landen die zijn gespecificeerd in het bestelproces (afleveradres).

(11.3) Alle artikelprijzen zijn inclusief de wettelijke BTW tegen het geldende tarief. De vermelde prijzen zijn verkoopprijzen plus verzendkosten. De klant ontvangt een btw-factuur.

12. Betaling


Producten en diensten kunnen vooraf worden betaald, PayPal, creditcard, bankoverschrijving of Klarna.

13. De klant heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot individueel vervaardigde producten


De klant heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de aankoop van voor de klant op maat gemaakte producten, zoals retainerspalken en vaste retainers, aangezien dit geen geprefabriceerde goederen zijn die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoefte van de klant ( zie § 312g lid 2 nr. 1 BGB). Het bestellen van de klantspecifieke retainerspalken en vaste retainers is daarom uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht.

14. Transportschade


(14.1) Indien goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, wordt de klant verzocht om deze fout onmiddellijk bij de bezorger te melden en zo snel mogelijk contact op te nemen met PlusDental.

(14.2) Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor de wettelijke garantierechten van de klant

15. Garantie


(15.1) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is PlusDental aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ev BGB.

(15.2) Een garantie wordt uitdrukkelijk niet aanvaard. Een dergelijk recht bestaat voor de producten in de onlineshop alleen als dit uitdrukkelijk is verleend in de productbeschrijving van het betreffende product.

(15.3) Klachten en garantieclaims kunnen worden ingediend op het adres vermeld in nr. 1 van deze Algemene Voorwaarden.

16. Eigendomsvoorbehoud


Totdat de overeengekomen koopprijs volledig is betaald, blijven de geleverde goederen eigendom van PlusDental.

17. Aansprakelijkheid


(17.1) De aansprakelijkheid van PlusDental en zijn plaatsvervangende agenten voor licht nalatig plichtsverzuim is uitgesloten, tenzij er sprake is van schade aan leven, lichaam of gezondheid evenals bedrieglijk verborgen gebreken. De aansprakelijkheid voor het niet nakomen van verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig kan vertrouwen (essentiële contractuele verplichtingen), blijft onaangetast. In het geval van een licht nalatige schending van een wezenlijke contractuele verplichting, zijn PlusDental en zijn plaatsvervangende agenten in beperkte mate aansprakelijk voor de schade die voorzienbaar en typisch was voor het contract op het moment dat het contract werd gesloten.

(17.2) De verjaringstermijn voor schadeclaims van de klant is één jaar vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn. Schadeclaims wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid zijn uitgesloten.

18. Verschuiving


Behalve in het geval van een onbetwiste of wettelijk vastgestelde vordering, heeft de klant geen recht op vermindering of verrekening van een lopende betaling, zelfs niet in het geval van een verzoek om vermindering; hij behoudt zich het recht voor deze betaling onder voorbehoud te maken en vervolgens een vordering tot terugbetaling in te stellen.

19. Omgang met gegevens / gegevensbescherming


(19.1) Voor een goede uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk om persoonsgegevens waaronder gezondheidsgegevens van de klanten te verzamelen, op te slaan, te verwerken en te gebruiken, met name van de samenwerkende tandartsen, de tandartsen van de partnerpraktijken en de overige plaatsvervangende agenten van PlusDental (Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH, evenals Sunshine Smile Dental Technologies GmbH en eventuele derden die opdracht hebben gekregen om de retainerspalken of vaste retainers te vervaardigen). PlusDental garandeert een vertrouwelijke behandeling van deze gegevens in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen over gegevensbescherming in overeenstemming met de afzonderlijke gegevensbeschermingsverklaring van PlusDental.

(19.2) De klant ontslaat de meewerkende tandarts van zijn medisch beroepsgeheim jegens PlusDental. Bovendien ontheft hij PlusDental van de geheimhoudingsplicht jegens de meewerkende tandarts en jegens Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH, Sunshine Smile Dental Technologies GmbH en eventuele derden die opdracht hebben gegeven tot de productie van de vaste houders.

20. Contracttekst


De tekst van het contract wordt opgeslagen op de interne systemen van PlusDental. De klant kan de AV te allen tijde inzien in de PlusDental webshop.De bestelgegevens en de voorwaarden worden samen met de bestelbevestiging per e-mail naar de klant gestuurd.Na het afronden van de bestelling zijn de bestelgegevens om veiligheidsredenen niet meer via internet toegankelijk.

21. Slotbepalingen


(21.1) PlusDental behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

(21.2) De contracttaal is Duits.

(21.3) Op overeenkomsten tussen PlusDental en de klant is Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-koopverdrag. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing op consumenten voor zover de bescherming die aan de klant wordt verleend door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

.